Klik hier voor een PDF versie van deze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking tot de dienstverlening van mUnique, gevestigd te Steenbergen (KvK: 61099198)

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de Opdrachtnemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingrecht

Artikel   9 - Herroeping door opdrachtnemer

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

Artikel 12 - Levering en uitvoering

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

Artikel 15 - Vrijwaring

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

Artikel 17 - Betaling

Artikel 18 - Klachten en geschillen

Artikel 19 - Bijzondere kosten

Artikel 20 - Toepasselijk recht

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

       In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlening: alle diensten en producten die mUnique aanbiedt, zoals maar niet uitsluitend: ontwerp, productie en verkoop van sieraden, theaterworkshops, dansworkshops, workshops sieraden maken/ontwerpen, creatieve ontwerpen maken, advies en cursussen op het gebied van dans en theater, regisseren van theater- musical- en/of dansstukken, choreografie, acteren, zingen, dansen;
 2. Producten: tastbare voorwerpen, zoals maar niet uitsluitend: sieraden en kralen.
 3. Diensten: alle overige dienstverlening van de Opdrachtnemer waarbij het niet gaat om het aanbieden van tastbare voorwerpen, maar zaken zoals maar niet uitsluitend  theaterworkshops, dansworkshops, workshops sieraden maken/ontwerpen, creatieve ontwerpen maken, advies en cursussen op het gebied van dans en theater, regisseren van theater- musical- en/of dansstukken, choreografie, acteren, zingen, dansen.
 4. Opdrachtnemer: mUnique, gevestigd te Steenbergen (KvK: 61099198);
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die - al dan niet op afstand - voor zichzelf of ten behoeve van een derde een product koopt of wil kopen van de Opdrachtgever of een overeenkomst voor dienstverlening sluit of wil sluiten met de Opdrachtnemer;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Opdrachtgever of Opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 11. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Opdrachtgever aanbiedt;
 12. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtgever die betrekking heeft op de verkoop van producten en/of het leveren van bepaalde dienstverlening door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.
 13. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 15. Groepsdienstverlening: dienstverlening van de Opdrachtgever voor in beginsel meer dan twee deelnemers.
 16. Locatie: de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen locatie waar de uitvoering van het dienstverlening de Opdrachtnemer plaatsvindt.
 17. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deelneemt aan de activiteiten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer of vrijblijvend aangeboden worden door mUnique, zoals maar niet uitputtend: workshops, cursussen, uitvoeringen, lessen, trainingen.
 18. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

 

Artikel 2 - Identiteit van de Opdrachtnemer

mUnique

Wijngaarden Bolwerk 21

Steenbergen

E-mailadres: info@munique.nl

KvK-nummer: 61099198

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, dienstverlening en op deelname aan alle activiteiten die door mUnique worden aangeboden.
 2.      Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij de Opdrachtnemer schriftelijk met de Opdrachtgever iets anders overeenkomt.
 3.      Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend tot stand komen met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.
 4.      De Opdrachtgever en/of eventuele deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Opdrachtnemer of door het feitelijk deelnemen aan de dienstverlening van de Opdrachtnemer of door het betalen van het verschuldigde tarief.
 5.      Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste tot en met het zesde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.      Het aanbod bevat een volledige en correcte omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 3.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

-          de prijs inclusief belastingen;

-          de eventuele kosten van aflevering;

-          de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-          het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

-          de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

-          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Opdrachtnemer de prijs garandeert;

-          de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

-          de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

-          de eventuele gedragscodes waaraan de Opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

-          de minimale duur van de overeenkomst in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1.      Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig.
 2.      De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 3.      Indien de Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Opdrachtnemer is bevestigd, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 4.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen voor een zo veilig mogelijke elektronische overdracht van data en elektronische betalingen.
 5.      De Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6.      De Opdrachtnemer zal bij het op afstand bestelde product of dienst aan de Opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Opdrachtgever van het herroepingrecht           gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het    herroepingrecht;

b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Opdrachtnemer          deze gegevens al aan de Opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2.      De Opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst schriftelijk door te geven aan de Opdrachtnemer. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het dienstverlening van de Opdrachtnemer. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan de Opdrachtnemer de met de wijziging gepaard gaande kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 3.      Indien de Opdrachtnemer niet in staat is een verzoek tot wijziging van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 8 te honoreren, dient de Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mede te delen.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1.      Bij de aankoop van producten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Opdrachtgever of een vooraf door de Opdrachtgever aangewezen en aan de Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2.      Tijdens de bedenktijd zal de Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1.      Bij levering van diensten heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Opdrachtgever zich richten naar de door de Opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3.      Herroeping van de overeenkomst door de Opdrachtgever is mogelijk door dit schriftelijk of door middel van een e-mail kenbaar te maken aan de Opdrachtnemer (mUnique).

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Bij levering van producten:

 1.      Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2.      Indien de Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Bij levering van diensten:

 1.      Bij herroeping van de overeenkomst door de Opdrachtgever na een termijn die langer is dan 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, is de Opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de Opdrachtnemer:

- Meer dan 90 dagen voor de afgesproken datum:   10% van het afgesproken factuurbedrag.

- Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken datum: 50% van het afgesproken factuurbedrag.

- Van 60 tot 14 dagen voor de afgesproken datum: 75% van het afgesproken factuurbedrag.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1.      De Opdrachtnemer kan het herroepingrecht van de Opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de             Opdrachtgever;

b. die nog in de oorspronkelijke staat zijn

c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

e. die snel kunnen bederven of verouderen;

f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de       Opdrachtnemer geen invloed heeft;

g. voor losse kranten en tijdschriften;

h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.

 1.      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde            datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever is begonnen voordat    de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - Herroeping door Opdrachtnemer

 1.      Indien de Opdrachtnemer door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal zij trachten om de Opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien de Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van onder andere, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gezondheidsproblemen, alles zowel in het bedrijf van de Opdrachtnemer als bij derden, van wie de Opdrachtnemer de benodigde materialen of hulpkrachten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de Opdrachtnemer ontstaan.

 

Artikel 10 - De prijs

 1.      Gedurende de in het aanbod voor dienstverlening vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Opdrachtnemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1.      De Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2.      Een door de Opdrachtnemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de Opdrachtnemer kan doen gelden.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1.      De Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.      Als plaats van levering van op afstand bestelde producten geldt het adres dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
 3.      Als plaats van het uitvoeren van de dienstverlening van de Opdrachtnemer geldt de locatie die de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met elkaar zijn overeengekomen.
 4.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen op afstand van producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5.      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6.      Indien levering van een op afstand besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
 7.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8.      De Opdrachtnemer is bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst/dienstverlening te laten verrichten door derden.
 9.      Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1.      De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.      De Opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3.      De Opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Opdrachtnemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1.      Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2.      Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur

 1.      Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1.      Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2.      Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3.      Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade in welke vorm dan ook, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeengekomen dienstverlening, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.000 (zegge: tweeduidend euro).
 4.      De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5.      Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6.      De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van een product, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 7.      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

 

Artikel 15 - Vrijwaring

 1.      De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2.      In geval van dienstverlening aan een groep door de Opdrachtnemer is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor iedere vordering die een deelnemer jegens de Opdrachtnemer meent te hebben.
 3.      Deelname aan activiteiten van de opdrachtnemer vindt plaats op eigen risico.

 

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

 1.      De Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2.      Alle door de Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, teksten, choreografieën, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3.      Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde  concepten, ideeën, creaties, modellen, enz. blijven eigendom van de Opdrachtnemer. Gebruik is alleen toegestaan binnen de organisatie van de Opdrachtgever, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Openbaarmaking en gebruik buiten het doel van de overeenkomst kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer.
 4.      Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 - Betaling

 1.      Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2.      Bij de verkoop van producten aan Opdrachtgever mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3.      De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Opdrachtnemer te melden.
 4.      In geval van wanbetaling van de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 18 - Klachten en geschillen

 1.      Indien de Opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door de Opdrachtgever niet naar tevredenheid is opgelost, dient de Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het dienstverlening van de Opdrachtgever plaatsvond schriftelijk te melden aan de Opdrachtnemer. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer, nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3.      Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Partijen zullen pas een beroep op de daartoe bevoegde rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 19 - Bijzondere kosten

 1.      Indien de Opdrachtnemer wordt betrokken bij een beslag, geschil of procedure tussen de Opdrachtgever en een derde (bijvoorbeeld een toeschouwer of deelnemer), dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten (bijvoorbeeld rechtsbijstand) volledig aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 2.      Alle overige bijzondere kosten van de Opdrachtnemer voortvloeiend uit de relatie met de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever voor zover dit redelijk is. Hieronder vallen onder andere buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht

 1.      Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1.      Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Klik hier voor een PDF versie van deze algemene voorwaarden